Agulha P Bordar Ponta Curta Mr 100/16

Agulha P Bordar Ponta Curta Mr 100/16

Ref.: 1910MR3.5
Agulha P Bordar Ponta Curta Mr 110/18

Agulha P Bordar Ponta Curta Mr 110/18

Ref.: 1910MR4
Agulha P Bordar Ponta Curta Mr 120/19

Agulha P Bordar Ponta Curta Mr 120/19

Ref.: 1910MR4.5
Agulha P Bordar Ponta Curta Mr 20 E 21

Agulha P Bordar Ponta Curta Mr 20 E 21

Ref.: 1910MR5
Agulha P Bordar Ponta Curta Mr 22 E 23

Agulha P Bordar Ponta Curta Mr 22 E 23

Ref.: 1910MR6
Agulha P Bordar Ponta Curta Mr 75/11, 80/12

Agulha P Bordar Ponta Curta Mr 75/11, 80/12

Ref.: 1910MR2.5
Agulha P/Bordar Ponta Curta  134K,797Kh  90/14

Agulha P/Bordar Ponta Curta 134K,797Kh 90/14

Ref.: 1910MR3
Agulha P/Bordar Ponta Curta Cpx1 797Kh

Agulha P/Bordar Ponta Curta Cpx1 797Kh

Ref.: 1910-22
Agulha P/Bordar Ponta Curta Cpx1 797Kh

Agulha P/Bordar Ponta Curta Cpx1 797Kh

Ref.: 1910-09
Agulha P/Bordar Ponta Curta Cpx1 797Kh N.10

Agulha P/Bordar Ponta Curta Cpx1 797Kh N.10

Ref.: 1910-10
Agulha P/Bordar Ponta Curta Cpx1 797Kh N.11

Agulha P/Bordar Ponta Curta Cpx1 797Kh N.11

Ref.: 1910-11
Agulha P/Bordar Ponta Curta Cpx1 797Kh N.12

Agulha P/Bordar Ponta Curta Cpx1 797Kh N.12

Ref.: 1910-12
Agulha P/Bordar Ponta Curta Cpx1 797Kh N.14

Agulha P/Bordar Ponta Curta Cpx1 797Kh N.14

Ref.: 1910-14
Agulha P/Bordar Ponta Curta Cpx1 797Kh N.16

Agulha P/Bordar Ponta Curta Cpx1 797Kh N.16

Ref.: 1910-16
Agulha P/Bordar Ponta Curta Cpx1 797Kh N.18

Agulha P/Bordar Ponta Curta Cpx1 797Kh N.18

Ref.: 1910-18
Agulha P/Bordar Ponta Curta Cpx1 797Kh N.19

Agulha P/Bordar Ponta Curta Cpx1 797Kh N.19

Ref.: 1910-19
Agulha P/Bordar Ponta Curta Cpx1 797Kh N.20

Agulha P/Bordar Ponta Curta Cpx1 797Kh N.20

Ref.: 1910-20
Agulha P/Bordar Ponta Curta Cpx1 797Kh N.21

Agulha P/Bordar Ponta Curta Cpx1 797Kh N.21

Ref.: 1910-21