Bitola Kansai 1404P 4 Agulhas 1-1/4

Ref.: 12-423

Bitola Kansai 1404P 4 Agulhas 1-1/4