Bitola Juki Mh-38 3/8

Ref.: B-1406-038-KA0

Bitola Juki Mh-38 3/8