Bitola Juki 2Ag. 1/4 Mh-38

Ref.: B-1406-038-FA0

Bitola Juki 2Ag. 1/4 Mh-38