Agulha P Bordar Ponta Curta Mr 100/16

Agulha P Bordar Ponta Curta Mr 100/16

Agulha P Bordar Ponta Curta Mr 110/18

Agulha P Bordar Ponta Curta Mr 110/18

Agulha P Bordar Ponta Curta Mr 120/19

Agulha P Bordar Ponta Curta Mr 120/19

Agulha P Bordar Ponta Curta Mr 20 E 21

Agulha P Bordar Ponta Curta Mr 20 E 21

Agulha P Bordar Ponta Curta Mr 22 E 23

Agulha P Bordar Ponta Curta Mr 22 E 23

Agulha P Bordar Ponta Curta Mr 75/11, 80/12

Agulha P Bordar Ponta Curta Mr 75/11, 80/12

Agulha P/Bordar Ponta Curta  134K,797Kh  90/14

Agulha P/Bordar Ponta Curta 134K,797Kh 90/14

Agulha P/Bordar Ponta Curta Cpx1 797Kh

Agulha P/Bordar Ponta Curta Cpx1 797Kh

Agulha P/Bordar Ponta Curta Cpx1 797Kh

Agulha P/Bordar Ponta Curta Cpx1 797Kh

Agulha P/Bordar Ponta Curta Cpx1 797Kh N.10

Agulha P/Bordar Ponta Curta Cpx1 797Kh N.10

Agulha P/Bordar Ponta Curta Cpx1 797Kh N.11

Agulha P/Bordar Ponta Curta Cpx1 797Kh N.11

Agulha P/Bordar Ponta Curta Cpx1 797Kh N.12

Agulha P/Bordar Ponta Curta Cpx1 797Kh N.12

Agulha P/Bordar Ponta Curta Cpx1 797Kh N.14

Agulha P/Bordar Ponta Curta Cpx1 797Kh N.14

Agulha P/Bordar Ponta Curta Cpx1 797Kh N.16

Agulha P/Bordar Ponta Curta Cpx1 797Kh N.16

Agulha P/Bordar Ponta Curta Cpx1 797Kh N.18

Agulha P/Bordar Ponta Curta Cpx1 797Kh N.18

Agulha P/Bordar Ponta Curta Cpx1 797Kh N.19

Agulha P/Bordar Ponta Curta Cpx1 797Kh N.19

Agulha P/Bordar Ponta Curta Cpx1 797Kh N.20

Agulha P/Bordar Ponta Curta Cpx1 797Kh N.20

Agulha P/Bordar Ponta Curta Cpx1 797Kh N.21

Agulha P/Bordar Ponta Curta Cpx1 797Kh N.21