Agulha P/Bordar Ponta Curta Cpx1 797Kh N.12

Agulha P/Bordar Ponta Curta Cpx1 797Kh N.12